Need Help ?
Call: +977- 036420105

२०७३ माघ

प्रकाशित मिती:  

  • ४ गतेदेखि विद्यालय सञ्चालन ।
  • ८ गते RC मा बिषय शिक्षक बैठक ।
  • ११ गते RP जिल्ला बैठक ।
  • १५ गते RC मा प्र.. बैठक ।
  • नियमित तर्फको SLC को राजस्व सहित समष्टिगत फाराम जि.शि.का. मा बुझाउने ।
  • दोस्रो चौमासिक तलव भत्ता निकासा ।
  • विद्यालयले लेखा परीक्षण गराउने ।

प्रत्येक मानिस एक बिशाल पुस्तक हो यदि तिमीले पढ्न जान्यौ भने ।    - चालिङ्ग