Need Help ?
Call: +977- 036420105

सुझाव सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना

नेपाल सरकार

शिक्षाा मन्त्रालय

शिक्षाा  विभाग 

क्षेत्रीय शिक्षाा निर्देशनालय

जिल्ला शिक्षाा कार्यालय खाेटाङ

जिल्ल्ला शिक्षा कार्यालयसंग सम्वन्धित विभिन्न सूचनाहरु प्राप्त गर्न १६१८०३६४२०१०५ डायल गरी सूचनाहरु प्राप्त गर्न गराउनुहुन सम्वन्धीत सबैमा जानकारी गराइन्छ ।