Need Help ?
Call: +977- 036420105

सुझाव सम्पर्क

सम्पर्क ठेगाना

नेपाल सरकार

शिक्षाा मन्त्रालय

शिक्षाा  विभाग 

क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय

जिल्ला शिक्षाा कार्यालय खाेटाङ

जिल्ला शिक्षा कार्यालय खोटाङसंग सम्बन्धित विभिन्न सूचनाहरु  १६१८०३६४२०१०५ डायल गरी  प्राप्त गर्नु हुन सम्बन्धित सबैमा जानकारी गराइन्छ ।