Need Help ?
Call: +977- 036420105

जि. शि. अ.

धनबहादुर श्रेष्ठ

शैक्षिक प्रशासनको सङ्गठनात्मक स्वरूपमा जिल्ला स्तरीय शैक्षिक व्यवस्थापनको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयको स्थापना गरिएको हो । जिल्ला स्तरीय शैक्षिक विकासका लागि योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्नु र राष्ट्रिय नीति र कार्यक्रमका साथै शिक्षा मन्त्रालय, शिक्षा विभाग, केन्द्रीय निकायहरु तथा सम्बन्धित क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको निर्देशन अनसुार जिल्लाको शैक्षिक प्रशासन तथा व्यवस्थापन  सञ्चालन गर्नु जिल्ला शिक्षा कार्यालयको मुख्य जिम्मेवारी हो । यही जिम्मेवारी पूरा गर्न जिल्ला शिक्षा कार्यालय खोटाङ समन्वयकारी भूमिकामा रहेको छ । खोटाङको शैक्षिक सुधार तथा विकासको लागि स्थानीय सरकार, राजनीतिक दलहरु, सरकारी तथा गैरसरकारी संघसँस्था, नागरिक समाज, शिक्षाप्रेमी, शिक्षक, अभिभावक तथा विद्यार्थी सबैबाट सकारात्मक तथा रचनात्मक सुझावको अपेक्षा गरिन्छ ।